Double Pipe

Double Pipe

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น (Double pipe) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดนี้ จะอยู่ในลักษณะของท่อ 2 ท่อสวมเข้าด้วยกัน การไหลของของไหล อาจไหลสวนทาง กัน เรียกว่า counter flow หรือไหลขนานกัน เรียกว่า parallel flow

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น (Double pipe)  ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับของไหลที่มีกากตะกอนหรือเส้นใยและอนุภาค ทำให้เหมาะสำหรับการให้ความร้อนและความเย็นของกากตะกอนของน้ำ ส่วนใหญ่ อุปกรณ์ประกอบด้วยท่อเดี่ยวที่ติดตั้งอยู่ภายในท่อเปลือกนอก เพื่อให้ของไหลแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านตัวกลางที่เป็นท่อ